Comunication Skills Essay

2116 words - 9 pages

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS DREJTORIA E ZHVILLIMIT TË KURRIKULËS

MIRATOHET MINISTRI

Luan MEMUSHI

PROGRAMI I LËNDËS SË AFTËSIMIT TEKNOLOGJIK KLASA III
CIKLI FILLOR I SHKOLLËS 9-VJEÇARE

TIRANË, 2005

HYRJE Programi i edukimit teknologjik për klasën III të ciklit fillor është konceptuar në tërësi për të siguruar koherencën dhe tërësinë e lëndës në përmbajtje dhe në trajtimin e saj metodik. Hartimi i këtij programi është bërë në përputhje me ndryshimet cilësore të kurrikulës shkollore. Linjat e kurrikulit që paraqitet, përfshijnë njohuritë që familjarizojnë nxënësin me disa nga materialet dhe proceset teknologjike të thjeshta që përdoren sot në një ...view middle of the document...

Tri janë kategoritë kryesore të listuara më poshtë: aftësitë njohëse, aftësitë praktike dhe aftësitë komunikuese. Aftësitë njohëse: Përcaktimi i problemeve dhe nevojave njerëzore, vëzhgimi, mbledhja e të dhënave, interpretimi i të dhënave të mbledhura, specifikimi i kërkesave që duhet të përmbushë prodhimi, zgjidhje e problemeve që lidhen me skicimin e prodhimit, shqyrtimi dhe vlerësimi i zgjidhjes, krahasimi, dallimi, analiza sipas kritereve, vendimmarrja. Aftësitë praktike: Matja, markimi, prerja, dhënia e formave, bashkimi dhe montimi, ndërtimi dhe përfundimi; organizimi i zinxhirit të veprimtarive në një sekuencë logjike. Aftësitë komunikuese: Formulimi i ideve gjatë fazës së skicimit dhe në fazën e paraqitjes së prodhimit përfundimtar; përgatitja e skicave, diagrameve, modeleve dhe fotografive, si dhe skicat dhe grafikët me anën e kompjuterit. PROGRAMI T’I PAJISË NXËNËSIT ME: Njohuri teorike për bazën materiale, proceset e punës dhe teknikat në realizmin e një punimi. Aftësi për vëzhgimin e elementeve në një punim apo krijim; për përshkrimin dhe interpretimin e karakteristikave të punimit të kryer; për vlerësimin në bazë të

2

njohurive të marra për punën e tyre apo të dikujt tjetër; për të bashkëpunuar, për të punuar në grup, për të dëgjuar dhe për të respektuar mendimin e shokut, duke u aftësuar për të zënë një pozicion dhe për të përdorur një sasi më të madhe informacioni apo baze materiale. Shkathtësi për përdorimin e bazës materiale. Qëndrime për të qenë të pavarur gjatë një punimi; për të respektuar mendimin e tjetrit; për të marrë përgjegjësi për punën që po bëjnë. Vlera për të respektuar traditat dhe zakonet; për të realizuar detyrat d he për të marrë përgjegjësi. PËRMBAJTJA E LËNDËS SIPAS LINJAVE Në këtë program njohuritë zgjerohen duke u përshkallëzuar nga klasa në klasë, duke realizuar kompaktësimin e kësaj lënde jo vetëm në drejtimin praktik, por edhe edukativ. Programi ruan deri diku përmbajtjen e mëparshme, por gjithashtu synon të shmangë mbingarkesën dhe të ulë nivelin e vështirësive në disa linja, si dhe të realizojë një organizim dhe një shpërndarje më të mirë të orëve sipas linjave. Njohuritë teknologjike klasifikohen në katër linja kryesore: 1. Njeriu dhe shoqë ria në teknologji Mjedisi dhe vendbanimi:Artizanati tradicional, llojet e banesave, ushqimi dhe rëndësia e tij, veshja dhe kujdesi estetik Transporti: Mjetet e thjeshta të transportit, kujdesi në rrugë. 2. Teknologjia e materialeve dhe proceseve Materialet: Burimet, tipat, teknikat e përpunimit, vetitë dhe mundësitë për përpunim, zbatimet në jetën e përditshme, letra dhe kartoni; argjila dhe plastelina. Mjetet dhe instrumentet: Mjetet e thjeshta të dorës. Teknikat e përpunimit dhe të prodhimit: Proceset, radha e punës. 3. Strukturat, mekanizmat, forcat dhe energjia Modelime dhe ndërtime. 4. Teknologjia e informacionit dhe komunikimi. Matja: Teknikat e matjes, matja dhe instrumentet e thjeshta. Komunikimi joverbal: Komunikimi ndërmjet ngjyrave dhe formave,...

Other Papers Like Comunication Skills

Jail Responsibilities Essay

589 words - 3 pages Jail Responsibilities Monique Priorello September 23, 2012 One of the main responsibilities of a jail is to give the officers the correct “Police Correspondence” courses. This is because these courses give the officers the effective basic training that they need to do things such as; Writing of Memoranda, Police Reports, and Civilian Letters. What needs to be done first is make sure that there are NO errors. This means in

Mgt330 Essay

638 words - 3 pages specification for a Baristas would be the job qualification, which would include the special skills, amount of experience required, and the level of education required. A Baristas will also to have the ability to learn fast and work as a team. With this job, the applicant must be enthusiastic about serving customers. All employees should be able to take responsibility to learn all aspects of the position. STARBUCKS 4 The type of

Fight Club

917 words - 4 pages Fight Club is a story of the narrator’s struggle to gain control over his life. He is in search for an identity in the form of manhood. His masculinity is so repressed because of the absence of a father figure in his life. Because of this he creates Tyler, his alternate personality. Tyler is nothing like anyone the narrator has met, he is self assured and completely free. The narrators alternate personality Tyler Durden is the ultimate alpha-male

The Powers Of The Health And Safety Representative

254 words - 2 pages The Powers of the Health and Safety Representative A health and safety representative has the power to: Identify Workplace Hazards The health and safety representative has the power to identify workplace hazards. This power is usually exercised by conducting workplace inspections. Obtain Information from the Employer The health and safety representative is entitled to the same information available to a joint committee member. Under the Act

Lesson Plan

6476 words - 26 pages she will use. e. As she starts typing her first letter, something unusual happens; the word QWERTYUIOP keeps appearing repeatedly. f. Lucy is offered a position as a secretary at Ross and Bannister’s. g. Lucy is worried that she might never find a job with her present skills and qualification. QWERTYUIOP ASSESSMENT SS2

Management

1227 words - 5 pages Coca-Cola Global Business and Marketing Strategy Introduction As domestic markets mature, it is becoming more and more fashionable for organisations to seek growth through opportunities in foreign countries. Faster communication, new technologies and improved transport links are making international markets more accessible and businesses pursuing a global position can experience an upsurge in brand awareness and cost effectiveness. Global

Facing Poverty With A Rich Girl's Habit

783 words - 4 pages Facing poverty with a rich girl’s habit Adele Strader Professor Chryst English Composition October 22, 2012 Facing poverty with a rich girl’s habit was written by Suki Kim and published in the New York Times on November 21, 2004. The most important point that Suki want to make was that (1) what we have in life can be taken away in an instant (2) do not go bankrupt in South Korea (3) that a person must adapt and endure

3-4-50 Paper

572 words - 3 pages -4-50 paperLack of exercise is a key contributor to disease and death among many people in the United States, regardless of age. It is a well-known fact that exercise results in a healthier lifestyle. Along with tobacco use and poor nutrition, lack of exercise is one of the main issues that people have which leads to high blood pressure, obesity, and other serious health problems. According to a study by UCSD School of Medicine and SDSU

Capitalism

836 words - 4 pages Miguel Beatrice Capitalism is an economic system in which private individuals and business firms carry out production and exchange of goods and services through complex transactions involved in prices and markets. By extension called capitalist higher social class of this economic system ("bourgeoisie"), or to the common form would the individual interests of capital owners in both companies, shareholders and patterns, also called capitalism

Sociology

1177 words - 5 pages . An alternative could be creating programs specifically for homeless individuals that would train these individuals to increase their skills in order to obtain a job, provide permanent housing for at least a year until they can get on their feet, create jobs just for low-skilled and homeless individuals. I believe that this alternative can be effective because we can get more homeless people off the street and back to work. I chose this

Mental Health Community Service Essay

509 words - 3 pages Ladesca Smith Nursing 162 Community Volunteer Service Assignment Why you chose this agency? I chose this Sharing God’s Love, because I was interested in what kind of services they provide. I also wanted to know if there was any help out there for the people in need with mental illnesses. I also had lots of my kid’s old clothing that I needed to get rid of, so I donated it to them. Describe the population the agency serves. The

Related Essays

Lafarge S.A Essay

2924 words - 12 pages try to cooperate, using their individual skills and providing constructive feedback, despite any personal conflict between individuals (Business dictionary, 2012). Teamwork is a cardinal principle in Lafarge. A lot of emphasis is placed on teamwork considering activities and processes local to Lafarge can only be carried out in teams. From the quarry process right down to the bagging of the finished cement, nothing can be achieved without

Finance Essay

665 words - 3 pages Financial statements are the most common tool used for making business decisions. They consist of the balance sheet, income statement and statement of cash flows. The analysis tools used affect all aspects of a company not just a few. A systematic review of the resources a company used to achieve its mission is cost control. Cash flow should be kept at necessary levels for operations is one of the major benefits of cost control. It is a very

Analysis Of Operation Blue Star And Its Effects On The Gandhi Dynasty

934 words - 4 pages The period of time including and following Operation Blue star is considered a dark time in India and black spot in Indian history. It is a time Indian would rather forget, yet still to this day debate about. Was Indihar Gandhi correct in instating operation Blue Star, inflicting damage to the Golden temple, and being responsible for the killing of anywhere from 492 (official reports) to 1500 (estimates run as high as) civilians, which lead to an

Regretful Decisions Essay

930 words - 4 pages Regretful Decisions There are many individuals in a child’s life that helps mold them into a well-rounded adult. In most cases, this guidance comes from the child’s parents or other older, but in Sonny’s case, this guidance was expected from his older brother. In the short narrative, Sonny’s Blues, Sonny’s life was adversely affected by the decisions that his older brother made. The decisions that his brother made include leaving Sonny to stay