This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Karapatan Essay

941 words - 4 pages

You can do your share by: Our member organizations:
Ecumenical Movement for Justice and Peace (EMJP) — Samahan ng mga ExDetainee Laban sa Detensyon at Para sa Amnestiya (SELDA) — DESAPARECIDOS — Cordillera Human Rights Alliance (CHRA) — Ilocos Human Rights Alliance (IHRA) — KARAPATANCagayan Valley — KARAPATAN-Central Luzon — KARAPATAN-Southern Tagalog — KARAPATAN-Bicol — KATUNGODSinirangang Bisayas — KARAPATANCentral Visayas — KARAPATAN-Negros — KARAPATAN-Panay — KARAPATANNorthern Mindanao — KARAPATANCARAGA — KARAPATAN-Western Mindanao — KARAPATAN-Southern Mindanao — KARAPATAN-Socsksargen — Cordillera Indigenous People’s Law Center (DINTEG) — Public Interest Law Center (PILC) — Health ...view middle of the document...

Telephone No Telefax Mailing Address

Email Address

: (+632) 435-4146 : (+632) 434-2837 :2/F Erythrina Building, #1 Maaralin corner Matatag Streets, Barangay Central, Diliman, Quezon City 1100, PHILIPPINES : karapatan@tri-isys.com karapatan.pid@gmail.com

The violations continue....

KARAPATAN
Is an alliance of human rights organizations and programs, human rights desks and committees of people’s organizations, and individual advocates committed to the defense of people’s rights and civil liberties through:
Education and Training
Aims to raise the people’s awareness of their rights; help develop their capacity to fight for and defend their rights; and to enjoin them to participate in human rights campaign and advocacy activities. The program involves the development and propagation of education modules and seminars.

KARAPATAN firmly believes that...
ü Human rights should be respected in all its dimensions – civil and political, economic, social and cultural. ü Basic rights to life, humane treatment, and due process should be preserved at all times. ü The people has the right to be free from all forms of oppression and exploitation. ü A repressive state which serves the interests of a few oppressors and exploiters is the worse violator of human rights. ü The struggle of the Filipino people for national liberation and social emancipation provides the framework for human rights advocacy. ü Human rights advocacy must be biased for the interest of the oppressed classes, sectors, and groups. ü Human rights advocacy is integral to the struggle of the peasants for land, the workers for national industrialization and decent living and working conditions, the women against exploitation and discrimination, the indigenous peoples for selfdetermination, the poor for basic social services, and the youth for access to education and...

Other Papers Like Karapatan

Blah Blah Blah Essay

2453 words - 10 pages pantay na karapatan sa pangangalakal sa Pilipinas. Simula noong Hulyo 1898 , halos ang buong Pilipinas ay nasa kamay na ng mga Pilipino at ang Intramuros o Maynila na lamang ang napasailalim sa kamay ng Espanya. Noong Agosto 23, maging ang Maynila ay nasa kamay na ng EStados Unidos. Ngunit marami sa mamamayang amerikano ang tumutol. Walang magawa noon ang mga Pilipino kundi umatras sa pananalakay ng mga Amerikano. Ngunit napatagal ng mga Pilipino

Masusing Pag-Aaral Sa Pagyabong Ng Gay Lingo

3469 words - 14 pages ” ang gay lingo subalit pinabulaanan ito ni Ronald Baytan sapagkat sa panahon ngayon, itinuring ang terminolohiyang “sward” na makaluma na kung kaya’t mas kinilala ito sa terminolohiyang gayspeak o gay lingo. Sa pamamagitan ng gayspeak, nakagagawa ng bagong imahe ang mga gay na naiiba sa dominante ng lipunan noon, ang patriarchal (Alba, 2006)2. Ayon kay Miko Santos, ang gay lingo ang naging sandata nila upang makamit nila ang kalayaan at karapatan

Lafarge S.A

2924 words - 12 pages NAME: IHEKANANDU KINGSLEY N. COURSE: MGMT 292 / F12 N01 TITLE: INDIVIDUAL CASE STUDY (LAFARGE S.A.) SUBMITTED: October 5, 2012 TABLE OF CONTENTS 2. INTRODUCTION 3 3. DESCRIPTION OF CASE 4 4. VALUES 4 4.1. Types of values 4 5. TEAMWORK 7 6. MOTIVATION 8 7. CREATIVITY 9 7.1. Components of creativity 9 8. CONCLUSION 12 9. BIBLIOGRAPHY 13 INTRODUCTION This report aims to provide an in-depth analysis of initiatives pursued by Lafarge as

Finance

665 words - 3 pages Financial statements are the most common tool used for making business decisions. They consist of the balance sheet, income statement and statement of cash flows. The analysis tools used affect all aspects of a company not just a few. A systematic review of the resources a company used to achieve its mission is cost control. Cash flow should be kept at necessary levels for operations is one of the major benefits of cost control. It is a very

Analysis Of Operation Blue Star And Its Effects On The Gandhi Dynasty

934 words - 4 pages The period of time including and following Operation Blue star is considered a dark time in India and black spot in Indian history. It is a time Indian would rather forget, yet still to this day debate about. Was Indihar Gandhi correct in instating operation Blue Star, inflicting damage to the Golden temple, and being responsible for the killing of anywhere from 492 (official reports) to 1500 (estimates run as high as) civilians, which lead to an

Regretful Decisions

930 words - 4 pages Regretful Decisions There are many individuals in a child’s life that helps mold them into a well-rounded adult. In most cases, this guidance comes from the child’s parents or other older, but in Sonny’s case, this guidance was expected from his older brother. In the short narrative, Sonny’s Blues, Sonny’s life was adversely affected by the decisions that his older brother made. The decisions that his brother made include leaving Sonny to stay

Jail Responsibilities

589 words - 3 pages Jail Responsibilities Monique Priorello September 23, 2012 One of the main responsibilities of a jail is to give the officers the correct “Police Correspondence” courses. This is because these courses give the officers the effective basic training that they need to do things such as; Writing of Memoranda, Police Reports, and Civilian Letters. What needs to be done first is make sure that there are NO errors. This means in

Mgt330

638 words - 3 pages Starbucks Nefertiti Wright Sangita Patel October 15, 2012 STARBUCKS 2 STARBUCKS - 1 - [no notes on this page]I. Job description a. Baristas II. Job specifications a. Duties III. Form of departmentalization STARBUCKS 3 Starbucks Starbucks have been named in the 100 best companies to work for. Starbucks has many job opportunities for people, which require the right job specifications. The employees create uplifting experience

Fight Club

917 words - 4 pages Fight Club is a story of the narrator’s struggle to gain control over his life. He is in search for an identity in the form of manhood. His masculinity is so repressed because of the absence of a father figure in his life. Because of this he creates Tyler, his alternate personality. Tyler is nothing like anyone the narrator has met, he is self assured and completely free. The narrators alternate personality Tyler Durden is the ultimate alpha-male

The Powers Of The Health And Safety Representative

254 words - 2 pages The Powers of the Health and Safety Representative A health and safety representative has the power to: Identify Workplace Hazards The health and safety representative has the power to identify workplace hazards. This power is usually exercised by conducting workplace inspections. Obtain Information from the Employer The health and safety representative is entitled to the same information available to a joint committee member. Under the Act

Lesson Plan

6476 words - 26 pages QWERTYUIOP by Vivien Alcock Table of Contents Introduction About Short Stories The Writer Synopsis Elements Activities Beyond The Text Assessment Answer Key Glossary Panel of Writers [pic] SHORT STORY Welcome to the World of Literature and to Short Stories! We hope you will enjoy working with this guidebook, which has been specially designed to help you prepare your students enjoy the Literature

Related Essays

Bautismo Essay

1013 words - 5 pages Mula sa isang salitang Griyego na nangangahulugang “ilublob” o “ilubog”. Ang pagbibinyag sa pamamagitan ng paglubog sa tubig ng isang may karapatan ang panimulang ordenansa ng ebanghelyo at kinakailangan upang maging kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Pinangungunahan ito ng pananampalataya kay Jesucristo at ng pagsisisi. Ito ay kinakailangang masundan ng pagtanggap ng kaloob na Espiritu Santo upang malubos (2

Article Iii Of 1987 Philippine Constitution

2217 words - 9 pages III | |KATIPUNAN NG MGA KARAPATAN |BILL OF RIGHTS | |SEKSYON 1. Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, or |Section 1. No person shall be deprived of | |ariarian ang sino mang tao nang hindi kaparaanan ng |life, liberty, or property without due | |batas, ni pagkaitan ang sino mang tao ng pantay na |process of law, nor shall any person be

Indigenous People Essay

270 words - 2 pages balita, ang nangungunang dahilan daw sa pagpatay sa kanila ay hindi dahil sa sila ay pinagbibintangang mga NPA o New People’s Army, ang katotohanan nito ay gusto nilang kunin ang lupa ng mga Lumads dahil sa mga naitatago nitong mga ginto at mga mineral na hindi mapagkakaila na mapakikinabangan talaga. Naisip ko lang— wala bang karapatan ang mga Lumads na angkinin ang lupa na sa kanila naman talaga? Mas nauna pa sila sa ating makatungtong dito sa

Ikalawang Yugto Ng Imperyalismo Essay

2366 words - 10 pages taon ay natalo ang Tsina Kasunduang Nanking Noong Agosto 29,1842,napilitan ang Tsian na tanggapin ang Kasunduang Nanking. Ito ang mga nakasulat sa Kasunduang Nanking: Magbubukas ang Tsina ng mga Daungan para sa kalakalan ng kanluran. Isasalin ang pamamahala ng Hong Kong sa Britain Magkakaroon ng Karapatan ang Britain sa Tsina. Magbabayad ng malaki ang halaga ang tsina sa Britain bilang kapalit sa mga nasira sa digmaan. Bibigyan