This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Marketing Strategy Essay

586 words - 3 pages

სამშენებლო ინდუსტრიაში ძირითადი გზა იმისათვის რომ გაუწიო ბაზარზე კონკურენცია არის დაბალი ფასები ან უკეთესი საპროექტო შეთავაზებები. ერთ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი მყიდველთა მოსაზიდად არის ფასებითა და მასთან დაკავშირებული საშერავათო პროცესებით მანიპულირება (bid process). M2 სთავაზობს კლიენტებს ბევრ, ბაზარზე მორგებულ, პირობებს. ესენია:
* საშეღავათო პერიოდს 1 წლამდე - ხსენებული შეთავაზება განსაკუთრებით  ხელსაყრელი იქნება მათთვის, ვისაც სურს  ბინის შეძენა, მაგრამ თავს იკავებდა  იპოთეკური სესხის აღებისგან, რადგან: იხდიდა ბინის ქირას, ან სურს არსებული ბინის გაყიდვა, ან ვერ აგროვებს პირველად შენატანს, ან არ ყოფნის უზრუნველყოფა,  ან უბრალოდ სურს შეიძინოს  ახალი ბინა და გააქირაოს იგი. ...view middle of the document...

აღსანიშნავია კომპანიის ინოვაციური მიდგომა ბინების დათვალიერებასა და აღქმისათვის. კომპანიამ გახსნა  სრულიად ახალი კონცეფციის მქონე უნიკალური „m2 გალერეა“ 500კვ.მ.-ის ფართობზე განთავსებულია ინტერიერის დაიზაინის, სარემონტო მასალების შერჩევის, კონსულტაციისა და გაყიდვების ერთიანი სივრცე. ამავე სივრცეში, წარმოდგენილია დეველოპერული კომპანიის „m2 უძრავი ქონება“ მიმდინარე პროექტების მასალების საჩვენებელი სტენდები, საკონსულტაციო და მოსაცდელი ადგილები, დიზაინერების სამუშაო ზონები. „m2 გალერეაში“ შესაძლებლია „m2“-ის პროექტებში ბინის შერჩევა, შეძენა და ხელშეკრულების გაფორმება. მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს, სწორედ აქ, თანამედროვე დიზაინით მოწყობილ სივრცეში, მიიღოს დიზაინერის მომსახურება და შეარჩიოს მასალები საკუთარი სახლისთვის.
კომპანიას ურთიერტობა აქვს ისეთ სანდო ორგანიზაციებთან, როგორიცაა ჰოლანდიის განვითარების ბანკის (FMO) და ამერიკული სამშენებლო–საინჟინრო კომპანია „აეკომი“ . სწორედ მათი მკაცრი მონიტორინგის მეშვეობით მიმდინარეობს მშენებლობები, რაც ასევე წევს ამ სამშენებლო კომპნაიისადმი ნდობას გრძელვადიანი პერსპექტივით. შედეგად ბინები სრულდება ვადაზე ადრე, სარემონტო სამუშაოებიც მიმდინარეობს შეფერხებების გარეშე.
კიდევ ერთი ინოვაცია  მომხმარებელს ბოლო 12 თვის განმავლობაში, უკვე მესამედ აძლევს შესაძლებლობას, დააბანდოს თავისუფალი ფინანსური სახსრები m²-ის ობლიგაციებში და შესაბამისად, საკუთარი ფული უკეთესად ამუშაოს. აღნიშნული ორწლიანი ობლიგაციები აშშ დოლარშია დენომინირებული და მომხმარებელს მაღალ წლიურ საპროცენტო განაკვეთს, 9.5%-ს (გადასახადებით...

Other Papers Like Marketing Strategy

Social Media Marketing Strategy As A Form Of Direct Marketing, Today’S Emerging Trends And Tomorrow’S Implications

5173 words - 21 pages Social Media Marketing Strategy as a Form of Direct Marketing, Today’s Emerging Trends and Tomorrow’s Implications. Ahmad Jan 120070118 Hussam Alowaibeel 120070103 Marketing 420 - Direct Marketing Dr. Mikhail Zenchenkov ABSTRACT While firms strive to survive by gaining a significant market share and to position their products in the market with the ultimate aim of

Management/Marketing Strategy Essay

1299 words - 6 pages Promotion/Advertising Strategy for Consignment Shop Audience- The interesting thing about the audience of Gypsy House, consignment shop, would be that there are two main audiences to focus on. These two groups consist of the shoppers and the sellers. We are going to have to promote the consignment shops to both groups in similar ways. Our goal is to make them believe they are getting a two in one deal. We want them to view this type of

Branding Review

258 words - 2 pages : Comparative judgment between the actual performance or outcome and the expectation; Supply chain: from the raw material to buyers, including marketing channels; Marketing process model: market environment analysis→fixing marketing target →setting marketing strategy →marketing mix →marketing controlling Marketing Management is the art and science of choosing target markets and building profitable relationships with the consumers; Driven

Apple

306 words - 2 pages Over the past seven years, Apple has seen great success due to its imaginative and fresh way to do the business. Through continuous innovation, Apple has developed a series of exceptional products with imaginative design and style. Specifically, Apple has made its products popular among the customers through effective marketing strategy. To some extent, innovative marketing, and sleek and enticing communications is the primary reason for the

Why Your Healthcare Practice Needs A Marketing Plan

768 words - 4 pages , eventually, gaining new patients. In healthcare marketing, you need to identify the needs of your patients as well as the needs of the surrounding community. This will allow you to formulate strategies to help your healthcare organization fulfill its vision and goals. Reasons for a Marketing Strategy The main focus of a marketing plan is for the overall success of your healthcare organization. “If you plan nothing, nothing will be

Event Marketing

296 words - 2 pages Event Marketing Tiffany Johnson Principles of Marketing/343 2/4/2016 Dr. Shepherd What is Event Marketing? Event marketing is a promotional strategy that involves face-to face contact between companies and their customers at special events like concerts, fairs, and sporting event. Brand use event marketing entertainment (like shows, contest, or parties) to reach customers with sample or displays. Event marketing campaign provides value

Marketing And The Marketing Process

1265 words - 6 pages , promotion, and distribution of ideas, good, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objective”. The Marketing process is the method of evaluating openings, choosing the proposed customer, addressing the consumer needs and wants, describing the price, product, place and promotion and addressing the marketing campaign. The marketing process takes major responsibility to control overall marketing strategy. The

Hahahahaha

325 words - 2 pages Mass marketing is a market coverage strategy in which a business decides to ignore market segment differences and appeal the whole market with one offer or one strategy. The idea is to broadcast a message that will reach the largest number of people possible. Traditionally mass marketing has focused on radio, television and newspapers as the media used to reach this broad audience. By reaching the largest audience possible exposure to the

Brand Equity

259 words - 2 pages deal with competition. • How to shape the market offerings and to build the strong brands. • The process of creating, delivering and communicating values to customers. Course Content: Review of marketing concepts and principles; Developing marketing strategy and plan; Preparation of a marketing plan; Creating customer value, satisfaction and loyalty; Understanding consumer behavior; Market Segmentation, Targeting & Positioning

Key Elements In Mcdonald's Gms

301 words - 2 pages 1. Identify the key elements in McDonald's global marketing strategy (GMS). In particular, how does McDonald's approach the issue of standardization? Does McDonald’s think global and act local? Does it also think local and act global? McDonald’s global marketing strategy is based on combination of global and local marketing mix elements. For the first elements in McDonald’s global marketing strategy (GMS) is a vital elements in McDonald’s

What Have You Learned From Marketing 101

548 words - 3 pages a part of this process and work interpedently of each other to meet the market’s needs. Selecting a target market, whether a consumer or business market, is the first step in developing marketing strategies. The following is a brief summary of the elements in the marketing strategy process: • The target marketing process consists of segmentation (based on demographic, psychographics, and consumer behavior), evaluating and choosing a segment

Related Essays

Marketing Strategy Essay

633 words - 3 pages or by quarter. For example, it may contain a summary of quarterly promotion and advertising plans, with spending, timing, and share/shipment goals for each program. Sales and marketing plans should be a logical outgrowth of short- and long-term company objectives and your marketing strategy. In the business plan, the sales and marketing plans provide an outline of each marketing event for the year, covering the following information

Marketing Strategy Essay

768 words - 4 pages Marketing Strategy Template Research Tempess Barnett, Jennifer Bautch, Laura Bentem, Shana Estabrooks, Kenisha Sulker HCS/490- Health Care Consumer Trends & Marketing April 18, 2016 Dan Crawley Marketing Strategy Template Research Introduction (Tempess) Marketing & Communication Strategy Templates SWOT analysis is a situational assessment that can be used for marketing strategies for a business

Marketing Philosophy And Strategy Of Bandai

4330 words - 18 pages Assessment 1 1. Critically comment on the combination of orientations in the organization’s marketing philosophy. 2. Discuss how the theory behind strategic marketing planning models can be used in the formulation of the organization’s marketing strategy. 3. Identify and critically evaluate possible opportunities for growth within the organization’s macro environment. Programme Name Master of Science in Marketing with Festival

Marketing Strategy Essay

447 words - 2 pages to banks to the new firm could get a loan - Business consulting specialized government agencies. Track and evaluate product and market activities, noting the changes to improve our product Tracking helps monitor the effectiveness of each marketing activity and is especially helpful with overall program evaluation.