This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

People Essay

3878 words - 16 pages

| |2010 |
| |МУИС - НШУС - ОУСЗүйн |
| |III курсын оюутан Э.Нарантунгалаг |
| | |
| |Утас: 99675682 |

| |
| |

“Монголын хэвлэлийн эрх чөлөөний өнөөгийн байдал, зарим нэг тулгамдсан асуудал” (2008 оны 07 сарын 01-ээс 07 сарын ...view middle of the document...

2
Өнөөдөр олон улсын шинжээчдийн шалгуураар авч үзвэл манай   оронд үйл ажиллагаа явуулж буй нийт ХМХ-ийн 90 орчим хувь нь төр, засгаас хараат бус, төр засгийн ямар ч өндөр албан тушаалтнуудыг чөлөөтэй шүүмжилдэг, төр засгаас сэтгүүл зүйд шууд байдлаар үзүүлэх дарамт шахалт харьцангуй бага байгаа юм. Гэхдээ энэ бол бүх юм сайн сайхан байна гэсэн үг хараахан биш юм. Миний бие тус эрдэм шинжилгээний илтгэлээрээ манай орны хэвлэлийн эрх чөлөө хэр бат бөх оршин тогтнож байгааг 2008 оны долдугаар сарын 1-ээс долдугаар сарын 6-ны онц байдал зарласан өдрүүдээр жишээлэн батлахыг хүссэн юм.

Хоёр. Нийтлэг үндэслэл
Тун удахгүй хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр болно. Хэвлэлийн эрх чөлөө гэдэг нь “Хөндлөнгийн нөлөөлөл, оролцооноос ангид чөлөөтэй байх явдал” хэмээн Олон Улсын Сэтгүүлчдийн Холбоо (ОУСХ) тодорхойлсныг НҮБ, олон улсын хүний эрхийн байгууллага, улс орнуудын засгийн газар хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. ОУСХ-ны 21-р их хурлаас батлагдсан “Ардчилсан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн соёлын тунхаг”-т “Ардчилсан нийгэмд мэдээллийн хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг онцгой өвөрмөц агаад тухайлсан үүргийг ухаарч сэхээрсэн тэр цагт ардчилал бүрнээ үнэ хүндтэй болох учиртай” (орч. Ц.Дашдондов) гэсэн байдаг.3 Тэгвэл ардчилал үүсч, хөгжөөд 18 жилийг ардаа орхисон манай оронд хэвлэлийн эрх чөлөө жинхэнэ утгаараа байгаа эсэх нь эргэлзээтэй. Ардчилал сонины 2008 оны долдугаар сарын 6-ны №133 дугаарт “Долдугаар сарын 6-ыг Монголын хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр болгоё” гэсэн гарчигтай нийтлэл хэвлэгджээ. “Онц байдал дуусч, сэтгүүлчид эрх чөлөөгөө эргүүлэн авч, хаагдсан телевизүүд нэвтрүүлгээ цацаж эхэлсэн энэ өдрийг Монголын хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр болгоё. Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр жил бүрийн тавдугаар сарын 3-нд тохиодог”4 хэмээн тус нийтлэлд дурьдсан байна. Тиймээс онц байдал зарласан өдрүүдэд манай хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүд олон нийтийн эрх ашигт захирагдан хараат бус, олон ургальч байх зарчимд үндэслэн хэрхэн ажиллаж байсан хийгээд хэвлэлийн эрх чөлөө хэр бат бөх байсан зэрэг нь сонирхол татаж байгаа юм. Зарим иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, мэргэжилтэнүүдийн зүгээс ХМХ-тэй холбоотой дараах шүүмжлэл гарч байв.
1. Төр, засгаас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үйл ажиллагааг хязгаарлах эрх зүйн үндэс байхгүй байсан.5
2. Долдугаар сарын 1-ний хэвлэл мэдээлийн хэрэгслүүд, ялангуяа онц байдал зарласан хугацаанд МҮОНТ нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль, Олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийг баримталж ажиллаж чадаагүй.6
3. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүд ялангуяа онц байдлын үеэр ажилласан МҮОНТ, зарим өдөр тутмын сонин төр засгийн хяналтан дор үйл ажиллагаагаа явуулж байсан.
Чөлөөт, ардчилсан сэтгүүл зүйг монголын нийгэмд нэр төдий зүйл болж, энэ тухай ойлголт ярихаас өөрцгүй болж байгаа төдийгүй, 7-р сарын 01-нийх шиг үйл явдал тохиолдвол бидэнд олдсон энэ хэвлэлийн эрх чөлөө үгүй болж ч мэдэх талтай. Иймд Монголын хэвлэлийн эрх чөлөөний өнөөгийн байдалд тулгамдсан зарим нэг асуудлыг хөндөх нь практик ач...

Other Papers Like People

Manage People Performance Essay

3951 words - 16 pages BSBMGT502B MANAGE PEOPLE PERFORMANCE Element of competency: 1. Allocate work 2. Assess performance 3. Provide feedback 4. Manage follow-up How can you plan a work schedule? Being effective in your workplace means getting a job done with the least amount of time and fuss. To do this you will need to:  Identify what work needs to be done  Identify what resources (people and equipment) you need to complete the work. How do you know

People Money Market Essay

440 words - 2 pages It was reported that’s today’s economy is improving statistically but many people believe that the economic conditions are getting worse. People around the world witnessed the earthquake and tsunami that destroyed Japan back in March 11, 2011. Japan as one of the richest countries in the world was suffering from nuclear crisis that influenced the global economy. It was the worst earthquake the country ever experienced. Japan gets more than third

People Vs Palmer

404 words - 2 pages Emmanuel Sells 11/4/13 BUS 154 People Vs. Palmer 2013 Cal. LEXIS 4341 FACTS: The defendant, Aaron Palmer, was convicted of multiple felonies for having fired gunshots at several victims. The district court sentenced Palmer to the Department of Corrections for a substantial period of time and imposed a concurrent term for the single count of conspiracy to commit reckless manslaughter that is at issue here. On appeal, Palmer argued that

People Problems At Hei

674 words - 3 pages Organizational Behavior Case: People Problems at HEI Case One 1. On the basis of the limited information in this case, how would you assess the efficacy, optimism, hope resiliency, and overall psychological capital of Rob? Of the operations manager? Give some specifies to back you assessment. What implications do these assessments have for the future of HEI? Based on the limited information provided, Rob is very efficient. He wants to

People, Organizations And Management

1633 words - 7 pages The working world and its environment has always been a complex aspect to consider and as an evolving field, Human resource management has provided a collection of policies, theories and practices which help debate the importance and effect it has on how an organisation’s perform in diverse situations. This assignment will thus seek to explore through the use of models and theories brought forth by scholars; means by which people in

Help People Work Through Problems

431 words - 2 pages WHEN…THEN….HOW TO HELP PEOPLE WORK THROUGH PROBLEMS Deal with people’s concerns in a supportive way. You can support the person Even if you don’t agree with the idea. You can help the most if you 1. Are predictably present and accessible. 2. Give the other person two-thirds of the available time to talk while you listen. 3. Put everything but the other person “on hold” for that period of time. 4. Listen with the intent to summarize

Planet, People, Profit—Global Perspective

722 words - 3 pages Planet, People, Profit—Global Perspective Name Institutional Affiliation Planet, People, Profit—Global Perspective Multinational corporations perform business with the aim of making profits. However, such corporations are expected to be socially responsible for upholding the well-being of the society. The welfare of the society is upheld by carrying out commitments that contribute to the sustainable economic development of all members of

Working With And Leading People

4555 words - 19 pages recruit and appoint in their organization. There are some different leadership techniques. It has to follow the best to overcome the challenges of working outside of UK. The organization has to build up proper team management to work efficiently in the context. The organization also provide training facilities to develop the individuals of the organization. Introduction Working with leading people is an important topic for all business

People Should Be Lead Like Organisims

1580 words - 7 pages Running head: LEAD PEOPLE LIKE ORGANISIMS Lead People Like Organisms Not Machines & Biblical Application to Roman 12:7 and Exodus 18:1-27 Daniel Fields Belhaven University MBA 682 Principles of Executive Leadership November 12, 2011 Leaders who desire to understand why and how people behave the way they do in the workplace must challenge his or her self to first develop an understanding of how people in an organization

People Have Become Overly Dependent On Technology

915 words - 4 pages People Have Become Overly Dependent on Technology Gary McClellan DeVry University People Have Become Overly Dependent on Technology The topic for my research is “People have become overly dependent on technology” and it’s very interesting. The interesting part of this is I’m learning more about people being dependent on technology. To understand more about being less dependent on technology and be comfortable with myself and not have a

How People Make Economic Decisions Paper

599 words - 3 pages How People Make Economic Decisions Paper “The word economy comes from the Greek word oikonomos, which means, one who manages a household.”(2007, Chapter 1) I have been married for three years now and I never know before then how much time and energy it takes to run a house. Someone needs to make sure that the rent is paid on time, there is cash available incase of in emergency. After my wife and got mired we had to set down and talk about

Related Essays

About People Essay

1101 words - 5 pages We live in a world that, although it has borders, it is limitless. People can travel anywhere, see anything, experience every feeling that ever existed, but we are not satisfied. We try to impose borders on ourselves, we fight today to be recognized as not belonging to “their community”, to be labeled as part of a smaller group. We fight today to impose limits to a world in which yesterday people have fought so that it didn`t have any. And we

People Ahead Essay

2503 words - 11 pages period to analyze success in achieving individual marketing objectives and to more broadly assess the entire organization’s marketing effort. Control: is the step that and organization takes to ensure that its marketing plan are successful. a. 2. LIST at least three (3) major facts stated in the EXECUTIVE SUMMARY of the PeopleAhead Marketing Plan. a. PeopleAhead provides platforms for people to find, advance and develop their

Indigenous People Essay

270 words - 2 pages na pamamaraan hindi katulad natin na patuloy na nag-eebolb dahil sa mga mananakop na napapadpad sa ating teritoryo. SINO NGA BA ANG MGA ITINUTURING NATING MGA INDIGENOUS PEOPLE? Sa tagalog, sila ang mga “Pangkat-etniko o mga Katutubo.” Sila ang mga itinuturing nating mga sinaunang tao dito sa Pilipinas. Noong Martes, Setyembre 15, ay ginanap ang Noise Barrage para sa paghingi ng hustisya sa pagpatay sa mga Lumads. Sa aking mga nasagap na

People Essay

440 words - 2 pages 1.0 EXECUTIVE SUMMARY The bookselling industry is going through a period of considerable change and there is a sense in the industry that this change will accelerate. It is being brought about by increased competition in the high street and from the internet. The bookselling industry serves three sectors: buyers of professional and academic books, and school librarians and head teachers. There are number of suppliers to the retail